Syysvuosikokouksen päätöksiä v:lle 2018

Seuran syysvuosikokous 12.12.2017 valitsi Seppo Ala-Siurun jatkamaan seuran puheenjohtajana vuosiksi 2018-2019. Johtokunnan jäseniksi valittiin Pekka Aaltonen, Markus Lappalainen, Jari Schultz, Katja Tuominen ja Outi Tuominen. Johtokunnassa jatkavat vuoden 2018 loppuun Arto Elonen, Annika Hakala ja Timo Hakala.  Johtokunnan varajäseninä toimivat Elina Anttila, Titta Koskinen, Anne Seikkula ja Reima Suominen.  Seuran toiminnantarkastajaksi vuodelle 2018 valittiin Jari Valtonen.  Kokouksessa hyväksyttiin seuralle myös uudet toimintasäännöt.

Seuran uudet toimintasäännöt v:n 2018 alusta

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Lapin Salama ry

Yhdistyksen kotipaikka on Rauman kaupunki

Yhdistys on perustettu heinä kuun 29 päivänä vuonna 1932 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi

Seuran toiminta-alueena on Rauman kaupunki

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen                                                  

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1 Tarjoamalla:

– kunto- ja terveysliikuntatoimintaa

– kilpaurheilua

– ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa

– tiedotus- ja suhdetoimintaa

-koulutustoimintaa

2 Vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta-, urheilu- ja yhdistysasioihin omalla alueellaan.

3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi seura voi

– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- ja rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä bingotoimintaa

– voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa

4 § Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä

Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on.

5 § Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä 18 vuotta täyttäneen henkilön. Seuran juniorijäseneksi voi johtokunta hyväksyä alle 18-vuotiaat nuoret ja lapset.

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.

Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 § Jäsenen eronneeksi katsominen

Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

8 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä, urheilun eettisiä periaatteita, kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Edellä mainittujen sääntöjen vastaisesta toiminnasta seuraamuksena on varoitus, sakko, enintään kahden vuoden toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen yhdistyksestä, ellei kansallisen tai kansainvälisen lajiliiton tai voimassaolevasta antidopingsäännöstöstä muuta johdu.

Johtokunta päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotan tuleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin näitä sääntöjä, seuran tarkoitusta tai toimii vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

Urheilulle vieraiden aineiden käyttö

– huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen

– julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena

– tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin

Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa

– väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu

Urheiluhuijaus

– kilpailutilan tai -välineiden manipulointi

– tuloksista etukäteen sopiminen

Vedonlyönti

– vedonlyönti omasta kilpailusta

Lahjonta

– tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi

Sukupuolinen häirintä seuratoiminnassa tai sen ulkopuolella

9 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja juniorijäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

10 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta

seuran internetsivuilla, sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai

lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen

11 § Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksen asiat

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a)puheenjohtaja

b)sihteeri

c)kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8 Päätetään kokous

Syyskokouksen asiat

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

  1. a) puheenjohtaja
  2. b) sihteeri
  3. c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

10 Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

11 Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastajia

12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14 Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

13 § Pöytäkirja

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

14 § Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa tai kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, juniorijäsenellä , kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

15 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 8 jäsentä ja 4 varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Johtokuntaan valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4 Vastata seuran taloudesta

5 Pitää jäsenluetteloa

6 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

7 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

8 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

9 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

10 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

11 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

13 Luovuttaa tilit tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

16 § Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

 

 

17 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

18 § Jaostot

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johtokunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

19 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

20 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

21 § Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

22 § Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

 

Viikkokilpailut 31.8.2017

T-2015 40m: 1) Senja Pihlainen, pallo: 1) Senja Pihlainen

T-2014 40m: 1) Nella Suonpää, pallo: 1) Nella Suonpää

T-2013 40m: 1) Sofia Pihlainen, 2) Emilia Lehtinen, pallo: 1) Sofia Pihlainen, 2) Emilia Lehtinen

T-2012 40m: 1) Minttu Hellsten 9,1, 2) Hilla Lappalainen 9,3, 3) Julia Lehtimäki 10,6, 4) Kerttu Aaltonen 11,2, pallo: 1) Hilla Lappalainen 716, 2) Minttu Hellsten 692, 3) Julia Lehtimäki 525, 4) Kerttu Aaltonen 390

T-2011 40m: 1) Amanda Lehtinen 9,2, pallo: 1) Amanda Lehtinen 995

T-2010 40m: 1) Matilda Pinola 9,4, pallo: 1) Matilda Pinola 884

T-2007 60m: 1) Meeri Sulonen 11,0, 2) Anni Mattila 11,9, keihäs: 1) Meeri Sulonen 10,59, 2) Anni Mattila 7,29

T-2006 60m: 1) Senni Laaksonen 10,6, Meea Maijala 11,1, keihäs: 1) Meea Maijala 12,89

T-2005 60m: 1) Sanja Maijala 9,7, 2) Iida Laaksonen 9,9, keihäs: 1) Sanja Maijala 15,00, 2) Lotta Järvinen 14,35

P-2015 40m: 1) Eetu Suonpää

P-2014 40m: 1) Roope Arousva, 2) Juuse Maijala, 3) Ilmo Sulonen, pallo: 1) Roope Arousva, 2) Juuse Maijala, 3) Ilmo Sulonen

P-2012 40m: 1) Lenni Suonpää 9,1, 2) Oliver Maijala 9,2, 3) Oliver Järvinen 9,3, pallo: 1) Lenni Suonpää 973, 2) Oliver Järvinen 865, 3) Oliver Maijala 658

P-2010 40m: 1) Eino Mattila 8,0, 2) Topias Seikkula 8,7, 3) Elias Pihlainen 8,9, pallo: 1) Eino Mattila 16,14 2) Elias Pihlainen 13,74, 3) Topias Seikkula 12,07

P-2008 60m: 1) Johannes Pertola 11,8, keihäs: 1) Johannes Pertola 622

P-2007 60m: 1) Toivo Seikkula 11,7, keihäs: 1) Toivo Seikkula 15,51efv

Urheilukentän viikkokilpailut ovat päättyneet. Jatkamme maastojuoksuilla Teilinummen pururadalla to 7.9. klo 18.30 

 

Viikkokilpailut 24.8.2017

T-2014 60m: 1) Nella Suonpää, 2) Armi Tuominen, pituus: 1) Nella Suonpää, 2) Armi Tuominen

T-2013 60m: 1) Maisa Mäkilä, 2) Sofia Pihlainen, 3) Emilia Lehtinen, pituus: 1) Emilia Lehtinen, 2) Sofia Pihlainen, 3) Maisa Mäkilä

T-2012 60m: 1) Minttu Hellsten 12,6, 2) Hilla Lappalainen 12,7, 3) Ronja Matikka 14,4, pituus: 1) Minttu Hellsten 216, 2) Ronja Matikka 195, 3) Hilla Lappalainen 189

T-2011 100m: 1) Amanda Lehtinen 22,4, 2) Sofia Hentonen 22,8, pituus: 1) Amanda Lehtinen 198, 2) Sofia Hentonen 166

T-2010 100m: 1) Matilda Pinola 23,5, pituus: 1) Neea Suonpää 215, 2) Matilda Pinola 176

T-2008 300m: 1) Sanni Kivistö 1.21,1, korkeus: 1) Sanni Kivistö 83

T-2007 300m: 1) Anni Mattila 1.13,4, korkeus: 1) Anni Mattila 88

T-2006 300m: 1) Senni Laaksonen 58,8, korkeus: 1) Alina Hakala 98, 2) Senni Laaksonen 93

T-2005 300m: 1) Iida Laaksonen 56,5, korkeus: 1) Sanja Maijala 118, 2) Iida Laaksonen 108

T-2004 300m: 1) Aino Saarela 57,2, korkeus: 1) Aino Saarela 103

P-2015 60m: 1) Santtu Hentonen, 2) Unto Pinola, 3) Leevi Vuoristo, 4) Eetu Suonpää, pituus: 1) Unto Pinola, 2) Santtu Hentonen, 3) Leevi Vuoristo

P-2014 60m: 1) Roope Arousva, 2) Juuse Maijala, pituus: 1) Roope Arousva, 2) Juuse Maijala

P-2013 60m: 1) Eero Tuominen, pituus: 1) Eero Tuominen

P-2012 60m: 1) Lenni Suonpää 13,0, 2) Oliver Maijala 13,3, 3) Oliver Järvinen 13,6, pituus: 1) Lenni Suonpää 205, 2) Oliver Järvinen 200, 3) Oliver Maijala 189

P-2011 100m: 1) Aaron Mikkola 21,6, pituus: 1) Aaron Mikkola 168

P-2010 100m:1) Eino Mattila 19,9, 2) Topias Seikkula 21,4, 3) Elias Pihlainen 22,1, pituus: 1) Eino Mattila 247 2) Topias Seikkula 222, 3) Elias Pihlainen 216

P-2008 300m: 1) Johannes Pertola 1.16,8, korkeus: 1) Johannes Pertola 88

Urheilukentän viikkokilpailut päättyvät to 31.8. klo 18 

 

Narvi triathlon 18.8.2017

Narvi-triathlon, Rauma

18.8.2017

Matkat

 lyhyt: 200m uinti, 11 km pyöräily, 3 km juoksu

pitkä: 600m uinti, 33 km pyöräily, 9km juoksu

M lyhyt: 1. Jarno Stenroos PoTa 34.48, 2. Ilkka Varis RSP 37.09, 3. Mika Pihkoluoma RSP 37.22, 4. Aarne Hakanen KodKa 37.26, 5. Topi Hellsten LaSa 41.22, 6. Camilo  Valino Fraga RSP 44.13, 7. Markku Asara 46.10, 8. Markku Leppänen 47.28, 9. Lauri Martimo 49.14, 10. Rami Välimaa 49.56, 11. Jonathan Babb 50.06, 12. Pekka Ylijoki 50.28, 13. Antti Heinonen 52.31, 14. Antero Arvela 57.44,

 

N lyhyt: 1. Sanna Juujärvi RSP 46.53, 2. Iida Kauppi 50.47, 3. Pauliina Nordberg 50.51, 4. Sirkku Sahlberg 51.40, 5. Talvikki Välimaa 51.44, 6. Pauliina Ajanko-Myllymaa  52.05, 7. Lea Nieminen 52.39, 8. Jessi Juurenheimo 53.08, 9. Niina Heino 54.09, 10. Hanna Uusikartano 54.11, 11. Anne Raikunen 54.24, 12. Emma Ranne 54.30, 12. Elina Tuomisto 54.40, 13. Heli Haukioja 54.42, 14. Sirpa Hakkarainen-Niemi 55.24, 15. Laura Yli-Pietilä 56.28, 16. Sani Ollaranta 57.59, 17. Maila Kankkunen 1.01.37, 18. Johanna Hanssen 1.04.04, 19. Jaana Sundell 1.04.06, 20. Merja Palmroos 1.04.07, 21. Heidi Rosten ja Laura Kalliola 1.14.41

 

M pitkä: 1. Rauno Koski TT-26 1.44.15, 2. Antti Uusitupa Turku 1.52.17, 3. Marko Alin Säkylä 1.57.56, 4. Pekka Sahlberg Rauma ja Petri Sulo 2.06.19, 6. Juha Rantala Sastamala 2.07.01, 7. Tommi Veneranta PoTa 2.07.24, 8. Juha Lehtinen 2.10.49, 9. Tommi Hyötylä Rauma 2.10.51, 10. Juha Mäkitalo 2.13.17, 11. Mikko Toivonen HonkVe 2.16.51, 12. Petri Tervevuoro Hki 2.16.54, 13. Juha Kalliokoski Rauma 2.17.54, 14. Tomi Sinisalo RPJS-team 2.18.01, 15. Adrian Deydier 2.19.21, 16. Aapo Jalo Sastamala 2.21.23, 17. Teijo Rantanen Rauma 2.25.57, 18. Seppo Hyyppä 2.28.55, 19. Tero Hakala Karhukopla 2.31.39

 

N Pitkä: 1. Tiia Ojavalli 2.26.04, 2. Hanna Karjanlahti Eurajoki 2.29.39, 3. Niina Vähä-Krekula 2.45.39

Viikkokilpailut 17.8.2017

T-2015 40m: 1) Senja Pihlainen, pallo: 1) Senja Pihlainen

T-2014 40m: 1) Astrid Ajanko 2) Nella Suonpää, 3) Armi Tuominen, pallo: 1) Astrid Ajanko, 2) Nella Suonpää, 3) Armi Tuominen

T-2013 40m: 1) Sofia Pihlainen, 2) Emilia Lehtinen, pallo: 1) Sofia Pihlainen, 2) Emilia Lehtinen

T-2012 40m: 1) Minttu Hellsten 8,5, 2) Hilla Lappalainen 8,7, 3) Ronja Matikka 9,9, 4) Kerttu Aaltonen 11,1, pallo: 1) Minttu Hellsten 733, 2) Hilla Lappalainen 644, 3) Ronja Matikka 639, 4) Kerttu Aaltonen 425

T-2011 40m: 1) Amanda Lehtinen ja Sofia Hentonen 8,8, 3) Silja Seikkula 9,6, pallo: 1) Amanda Lehtinen 839, 2) Silja Seikkula 562, 3) Sofia Hentonen 450

T-2009 40m: 1) Veera Seikkula 8,6, kuula: 1) Veera Seikkula 309

T-2008 40m: 1) Venla Saarela 7,2, 2) Sara Nurmela 7,7, kuula: 1) Venla Saarela 444, 2) Sara Nurmela 408

T-2007 60m: 1) Anni Mattila 11,4, kuula: 1) Anni Mattila 378

T-2006 60m: 1) Aava Porri 10,4, 2) Meea Maijala 10,8, 3) Roosa Tuominen 11,3, 4) Vilma Seikkula 11,6, kuula: 1) Meea Maijala 629, 2) Roosa Tuominen 495, 3) Vilma Seikkula 466, 4) Aava Porri 451

T-2005 60m: 1) Sanja Maijala 9,7, kuula: 1) Sanja Maijala 733

T-2004 60m: 1) Iida Seikkula 9,9, 2) Aino Saarela 10,1, kuula: 1) Iida Seikkula 642, 2) Aino Saarela 631

P-2016: pallo: 1) Jasse Maijala

P-2015 40m: 1) Santtu Hentonen, 2) Ilmari Myllymaa, pallo: 1) Santtu Hentonen, 2) Ilmari Myllymaa

P-2014 40m: 1) Roope Arousva, 2) Juuse Maijala, pallo: 1) Roope Arousva, 2) Juuse Maijala

P-2013 40m: 1) Eero Tuominen, 2) Aleksi Männistö, pallo: 1) Eero Tuominen, 2) Aleksi Männistö

P-2012 40m: 1) Oliver Maijala 8,7, 2) Oliver Järvinen 9,8, 3) Alvar Ajanko 9,9, 4) Olli Seikkula 10,5, 5) Verneri Pihlajamäki 11,3, pallo: 1) Alvar Ajanko 947, 2) Olli Seikkula 805, 3) Verneri Pihlajamäki 715, 4) Oliver Maijala 700, 5) Oliver Järvinen 629

P-2011 40m: 1) Frans Nurmela 8,5, 2) Eemeli Männistö 8,7, 3) Aleksi Saarela 9,9, pallo: 1) Aleksi Saarela 947, 2) Frans Nurmela 714, 3) Eemeli Männistö 690

P-2010 40m: 1) Eino Mattila 7,9, 2) Elias Pihlainen 8,2, 3) Topias Seikkula 8,4, pallo: 1) Elias Pihlainen 14,70, 2) Topias Seikkula 11,68, 3) Eino Mattila 11,31

P-2008 40m: 1) Leevi Järvinen 6,9, 2) Johannes Pertola 7,5, kuula: 1) Johannes Pertola 479

P-2007 60m: 1) Toivo Seikkula 10,9, kuula: 1) Toivo Seikkula 626

P-2006 60m: 1) Vilho Ala-Siuru 10,4

P-2004 60m: 1) Nikolas Pietsalo 9,5, kuula: 1) Nikolas Pietsalo 680

Urheilukentän viikkokilpailut jatkuvat to 24.8. klo 18 

 

Mestaruuskilpailut 10.8.2017

T-2014 1) Armi Tuominen, 2) Nella Suonpää, 3) Linnea Pihlajamäki Suonpää

T-2013 1) Sofia Pihlainen, 2) Maisa Mäkilä, 3) Emilia Lehtinen, 4) Irene Jaakkola

T-2012 1) Iida Yrjölä (9,4, 871, 193) 93p, 2) Hilla Lappalainen (8,7, 633, 160) 87p, 3) Ronja Matikka (9,7, 670, 183) 71p, 4) Amanda Taipalus (10,0, 622, 184) 64p, 5) Julia Lehtimäki (9,9, 483, 148) 42p, 6) Kerttu Aaltonen (11,5, 353, 118) 10p

T-2011 1) Amanda Lehtinen (9,4, 883, 195) 94p, 2) Sofia Hentonen (8,9, 397, 198) 90p, 3) Silja Seikkula (10,2, 403, 164) 41p

T-2010 1) Neea Suonpää (8,7, 10,05, 212) 135p, 2) Matilda Pinola (9,8, 715, 188) 74p

T-2009 1) Veera Seikkula (8,5, 285, 223) 218p, 2) Meeri Jussila (8,5, 236, -) 2lajia

T-2008 1) Venla Saarela (7,4, 457, 271) 420p, 2) Sara Nurmela (8,0, 374, 220) 285p, 3) Emilia Taipalus (8,6, 306, 213) 216p, 4) Sanni Kivistö (8,4, 299, 194) 210p

T-2007 1) Meeri Sulonen (10,7, 499, 267) 436p, 2) Anni Mattila (11,5, 329, 261) 302p

T-2006 1) Janina Rakkolainen (10,8, 544, 304) 491p, 2) Meea Maijala (10,6, 566, 255) 465p, 3) Roosa Tuominen (11,3, 490, 313) 446p, 4) Vilma Seikkula (11,9, 485, 252) 354p, 5) Irene Jussila (11,1, 607,-) 2lajia, 6) Senni Laaksonen (10,5, -330) 2 lajia, 7) Aava Porri (10,3,- 317) 2 lajia, 8) Rońja Mikkola (10,7,-, 286) 2lajia

T-2005 1) Sanja Maijala (9,7, 695, 339) 711p, 2) Iida Laaksonen (9,8,-, 294) 2 lajia, 3) Lotta Järvinen (-, 611,-) 1 laji

T-2004 1) Iida Seikkula (16,1, 597, 318) 578p, 2) Aino Saarela (17,8, 670, 286) 508p

P-2015 1) Ilmari Myllymaa, 2) Santtu Hentonen, 3) Leevi Vuoristo, 4) Eetu Suonpää

P-2014 1) Juuse Maijala 2) Ilmo Sulonen 3) Roope Arousva, 4) Eemi Arvola

P-2013 1) Eetu Heikkilä, 2) Aleksi Männistö, 2) Eero Tuominen

P-2012 1) Lenni Suonpää (9,1, 931, 206) 113 p, 2) Oliver Järvinen (9,7, 774, 208) ja Oliver Maijala (9,4, 810, 194) 91p, 4) Verneri Pihlajamäki (11,0, 760,150) 40p, 5) Olli Seikkula (11,1, 490, 154) 29p, 6) Eetu Tuominen (11,6, 445, 138) 16p

P-2011 1) Frans Nurmela (8,6, 936, 219) 140p, 2) Eemeli Männistö (8,7, 517, 240) 132p, 3) Aleksi Saarela (11,0, 10,30, 174) 65p 4) Lenni Heikkilä (9,6, 687, 147) 57p, 5) Aaron Mikkola (8,7, -, 146) 2 lajia

P-2010 1) Elias Pihlainen (8,5, 13,67, 251) 195p, 2) Eino Mattila (8,0, 868, 238) 185p, 3)Topias Seikkula (8,6, 11,74, 243) 173p

P-2009 12) Niklas Lehtinen (7,6, 588, 310) 509p

P-2008 1) Johannes Pertola (7,5, 475, 267) 415p

P-2007 1) Luukas Lehtinen (9,1, 693, 438) 957p, 2) Toivo Seikkula (11,2, 635, 301) 513p, 3) Niilo Lätti (10,8, 529, 314) 495p, 4) Iiro Tuominen (11,7, 432, 288) 370p, 5) Onni Tuominen (12,4, 390, 246) 285p

P-2004 1) Nikolas Pietsalo (15,8, 707, 372) 729p

Urheilukentän viikkokilpailut jatkuvat to 17.8. klo 18