Aihearkisto: Tapahtumia ja tiedotteita

Tapahtumia ja tiedotteita Salaman toimintaa liittyen

Syysvuosikokouksen päätöksiä v:lle 2018

Seuran syysvuosikokous 12.12.2017 valitsi Seppo Ala-Siurun jatkamaan seuran puheenjohtajana vuosiksi 2018-2019. Johtokunnan jäseniksi valittiin Pekka Aaltonen, Markus Lappalainen, Jari Schultz, Katja Tuominen ja Outi Tuominen. Johtokunnassa jatkavat vuoden 2018 loppuun Arto Elonen, Annika Hakala ja Timo Hakala.  Johtokunnan varajäseninä toimivat Elina Anttila, Titta Koskinen, Anne Seikkula ja Reima Suominen.  Seuran toiminnantarkastajaksi vuodelle 2018 valittiin Jari Valtonen.  Kokouksessa hyväksyttiin seuralle myös uudet toimintasäännöt.

Seuran uudet toimintasäännöt v:n 2018 alusta

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Lapin Salama ry

Yhdistyksen kotipaikka on Rauman kaupunki

Yhdistys on perustettu heinä kuun 29 päivänä vuonna 1932 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi

Seuran toiminta-alueena on Rauman kaupunki

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen                                                  

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1 Tarjoamalla:

– kunto- ja terveysliikuntatoimintaa

– kilpaurheilua

– ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa

– tiedotus- ja suhdetoimintaa

-koulutustoimintaa

2 Vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta-, urheilu- ja yhdistysasioihin omalla alueellaan.

3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi seura voi

– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- ja rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä bingotoimintaa

– voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa

4 § Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä

Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on.

5 § Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä 18 vuotta täyttäneen henkilön. Seuran juniorijäseneksi voi johtokunta hyväksyä alle 18-vuotiaat nuoret ja lapset.

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.

Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 § Jäsenen eronneeksi katsominen

Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

8 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä, urheilun eettisiä periaatteita, kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Edellä mainittujen sääntöjen vastaisesta toiminnasta seuraamuksena on varoitus, sakko, enintään kahden vuoden toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen yhdistyksestä, ellei kansallisen tai kansainvälisen lajiliiton tai voimassaolevasta antidopingsäännöstöstä muuta johdu.

Johtokunta päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotan tuleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin näitä sääntöjä, seuran tarkoitusta tai toimii vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

Urheilulle vieraiden aineiden käyttö

– huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen

– julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena

– tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin

Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa

– väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu

Urheiluhuijaus

– kilpailutilan tai -välineiden manipulointi

– tuloksista etukäteen sopiminen

Vedonlyönti

– vedonlyönti omasta kilpailusta

Lahjonta

– tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi

Sukupuolinen häirintä seuratoiminnassa tai sen ulkopuolella

9 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja juniorijäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

10 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta

seuran internetsivuilla, sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai

lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen

11 § Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksen asiat

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a)puheenjohtaja

b)sihteeri

c)kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8 Päätetään kokous

Syyskokouksen asiat

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

  1. a) puheenjohtaja
  2. b) sihteeri
  3. c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

10 Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

11 Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastajia

12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14 Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

13 § Pöytäkirja

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

14 § Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa tai kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, juniorijäsenellä , kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

15 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 8 jäsentä ja 4 varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Johtokuntaan valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4 Vastata seuran taloudesta

5 Pitää jäsenluetteloa

6 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

7 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

8 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

9 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

10 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

11 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

13 Luovuttaa tilit tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

16 § Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

 

 

17 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

18 § Jaostot

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johtokunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

19 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

20 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

21 § Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

22 § Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

 

Suojuoksu 30.9.2017

Suojuoksun epäviralliset SM-kisat juostiin Rauman Lapissa Kauklaisten Ojasuolla 30.9.2017 42 juoksijan ja sauvakävelijän voimin.

Tulokset:

Miesten kilpasarja, 6 km: 1) Markku Elo Laitila, 25,01, 2) Miika Lahtela Rauman Palomies Urh. 25,36, 3) Kimmo Kouru Endurance Club 27,01, 4) Mika Leino KoRy 27,07, 5) Antti Kallio LapSa 27,25, 6) Topi Hellsten LapSa 29,47, 7) Marko Alin Säkylä 30,14, 8) Ari Kaunonen RC Madrunners 31,29, 9) Heikki Numminen Keke 31,49, 10) Jussi Alanko Rauma 32,28, 11) Pekka Ylijoki HiY 32,57, 12) Torkel Tallqvist Espoo 34,00

Naisten kilpasarja, 6km: Sanni Kivelä Salo 27,45, 2) Tiina Valamaa KK-V 28,45, 3) Laura Sinikallas Rauma 30,29, 4) Eerika Lipsanen Espoo 33,16, 5) Satu Jasu Eurajoki 33,19, 6) Merja Valtanen Hinnerjoki 33,21, 7) Niina Heino Rauma 34,22, 8) Katja Jurttila RC Madrunners 34,58, 9) Kati Collander PoNMKY 37,01, 10) Elina Tuomisto Rauma 38,18, 11) Sirpa Ahlman Lappi 42,08, 12) Satu Karonen Lappi 44,15, 13) Maila Kankkunen Rauma 49,42

Kuntosarja, miehet 6 km: 1) Juha Into Lappi 34,11

Kuntosarja, miehet 2,2 km: 1) Simo Valtanen Hinnerjoki 11,06, 2) Stephan von Gizycki Rauma 11,44, 3) Arto Elonen LapSa 11,54, 4) Pekka Salo EuVe 13,05, 5) Markku Vainio Ihode 15,20, 6) Markku Leivo Pyhäranta 17,48

Kuntosarja, naiset 2,2 km: 1) Satu Lahtela Eurajoki 11,58, 2) Anne Saari Hinnerjoki 12,01, 3) Leena Salo Lappi 12,35, 4) Elisa Koukku Lappi 13,48, 5) Anne Seikkula LapSa 14,10, 6) Saara Koukku Lappi 14,25, 7) Maria Vaahensalo Eurajoki 15,26

Ilman ajanottoa tapahtumaan osallistuivat Heli Lehtinen, Laila Sato-Hunsala ja Reima Suominen

Syyskuun 2017 maastojuoksujen 2.-4. osakilpailut

2.osakilpailu 14.9.2017

T-2013 300m: 1) Emilia Lehtinen

T-2012 300m: 1) Hilla Lappalainen 1.21,0,  2) Kerttu Aaltonen 1.43.4

T-2011 500m: 1) Amanda Lehtinen 2.45,6

T-2008 800m: 1) Venla Saarela 3.38,5

P-2014 150m: 1) Roope Arousva, 2 Juuse Maijala

P-2013 300m 1) Aleksi Männistö, 2) Kaapo Valtonen

P-2012 300m: 1) Verneri Pihlajamäki 1.41,5

P-2011 500m: 1) Eemeli Männistö 2.36,1

P-2010 300m: 1) Topias Seikkula 1.58,7

P-2009 1,2 km: Ville Saarela 4.47,0

3.osakilpailu 21.9.2017

T-2013 300m: 1) Emilia Lehtinen

T-2012 300m: 1) Minttu Hellsten 1.23,5, 2) Kerttu Aaltonen 1.43,0

T-2011 500m: 1) Amanda Lehtinen 2.48,6

T-2009 500m: 1) Veera Seikkula 2.38,2

P-2013 300m: 1) Aleksi Männistö

P-2012 300m: 1) Olli Seikkula 1.38,1

P-2011 500m: 1) Eemeli Männistö 2.26,2

P-2010 500m: 1) Topias Seikkula 2.25,3

4.osakilpailu 28.9.2017

T-2014 150m: 1) Nella Suonpää

T-2012 300m: 1) Minttu Hellsten 1.20,4, 2) Hilla Lappalainen 1.21,6, 3) Kerttu Aaltonen 1.41,7

T-2011 500m: 12) Amanda Lehtinen 2.44,2

P-2014 150m: 1) Juuse Maijala

P-2013 300m: 1) Aleksi Männistö

P-2012 300m: 1) Verneri Pihlajamäki 2.07,6

P-2011 500m: 1) Eemeli Männistö 2.27,9

P-2010 500m: 1) Eino Mattila 2.11,0, 2) Topias Seikkula 2.27,2

 

 

Lasten liikuntaa!!

Jo toiminnan aloittaneet sählykerhot koululaisille Lapin palloiluhallilla tiistaisin.

1.-3. luokkalaisille klo 17.00-18.00

4.-6. luokkalaisille klo 18.00-19.00

Lasten liikuntakerhot aloittavat toimintansa myös palloiluhallilla maanantaina 2.10.

3-4 vuotiaiden jumppakerho klo 17-18

5-6 vuotiaiden temppukoulu klo 18-19

7-10 vuotiaiden urheilukoulu klo 19-20

Lisätietoja molemmista kerhoista saa Annika Hakalalta. annikahak@gmail.com/0407612191.

Kerhoihin ilmoittaudutaan paikan päällä ja kaikki kerhomaksut laskutetaan myöhemmin syksyn aikana.

Viikkokilpailut 31.8.2017

T-2015 40m: 1) Senja Pihlainen, pallo: 1) Senja Pihlainen

T-2014 40m: 1) Nella Suonpää, pallo: 1) Nella Suonpää

T-2013 40m: 1) Sofia Pihlainen, 2) Emilia Lehtinen, pallo: 1) Sofia Pihlainen, 2) Emilia Lehtinen

T-2012 40m: 1) Minttu Hellsten 9,1, 2) Hilla Lappalainen 9,3, 3) Julia Lehtimäki 10,6, 4) Kerttu Aaltonen 11,2, pallo: 1) Hilla Lappalainen 716, 2) Minttu Hellsten 692, 3) Julia Lehtimäki 525, 4) Kerttu Aaltonen 390

T-2011 40m: 1) Amanda Lehtinen 9,2, pallo: 1) Amanda Lehtinen 995

T-2010 40m: 1) Matilda Pinola 9,4, pallo: 1) Matilda Pinola 884

T-2007 60m: 1) Meeri Sulonen 11,0, 2) Anni Mattila 11,9, keihäs: 1) Meeri Sulonen 10,59, 2) Anni Mattila 7,29

T-2006 60m: 1) Senni Laaksonen 10,6, Meea Maijala 11,1, keihäs: 1) Meea Maijala 12,89

T-2005 60m: 1) Sanja Maijala 9,7, 2) Iida Laaksonen 9,9, keihäs: 1) Sanja Maijala 15,00, 2) Lotta Järvinen 14,35

P-2015 40m: 1) Eetu Suonpää

P-2014 40m: 1) Roope Arousva, 2) Juuse Maijala, 3) Ilmo Sulonen, pallo: 1) Roope Arousva, 2) Juuse Maijala, 3) Ilmo Sulonen

P-2012 40m: 1) Lenni Suonpää 9,1, 2) Oliver Maijala 9,2, 3) Oliver Järvinen 9,3, pallo: 1) Lenni Suonpää 973, 2) Oliver Järvinen 865, 3) Oliver Maijala 658

P-2010 40m: 1) Eino Mattila 8,0, 2) Topias Seikkula 8,7, 3) Elias Pihlainen 8,9, pallo: 1) Eino Mattila 16,14 2) Elias Pihlainen 13,74, 3) Topias Seikkula 12,07

P-2008 60m: 1) Johannes Pertola 11,8, keihäs: 1) Johannes Pertola 622

P-2007 60m: 1) Toivo Seikkula 11,7, keihäs: 1) Toivo Seikkula 15,51efv

Urheilukentän viikkokilpailut ovat päättyneet. Jatkamme maastojuoksuilla Teilinummen pururadalla to 7.9. klo 18.30